Regulamin

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu podczas rejestracji konta.  

 1. Definicje: 
  1. Jobmail – Jobmail Polska Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 32, NIP: 5170404650, KRS: 0000821740 
  2. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.Jobmail.pl oferujący możliwość zamieszczania ofert pracy; 

  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.);  

  4. Strony - Klient i Jobmail; 

  5. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu’ 

  6. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu którą jest adres mail Klienta’ 

  7. Ogłoszenia – opublikowane w Portalu przez Klienta oferty pracy; 

  8. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Jobmail a Klientem z chwilą rejestracji w Portalu; 

  9. Pakiet usług – usługi zamówione przez Klienta; 

  10. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta znajdujące się pod adresem www.jobmail.pl/polityka-prywatnosci  

  11. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 2. Klient ma prawo zamieszczać w Portalu Ogłoszenia. 

 1. Ogłoszenia powinny być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski.  

 1. Ogłoszenia powinny być zgodnie z niniejszym regulaminem.  

 1. Jobmail ma prawo usunąć Ogłoszenia niespełniające warunków wskazanych w punktach 3 oraz 4 bez uprzedniego informowania Klienta. O usunięciu Ogłoszenia Jobmail poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany podczas Rejestracji.  

 1. Za Ogłoszenie usunięte zgodnie z punktem 5 Regulaminu nie przysługuje Klientowi rekompensata.  

 1. Na każde stanowisko oraz miejsce pracy Klient może zamieścić tylko jedno ogłoszenie.  

 1. Ogłoszenia nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za wulgarne. 

 1. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści innych niż niezbędnych do przedstawienia oferty pracy w tym w szczególności treści obrażających osoby, przedsiębiorstwa czy instytucje.  

 1. Klient nie może zamieszczać Ogłoszeń gdy: 

 1. oferowana praca jest wynagradzana poniżej wynagrodzenia minimalnego lub wyłącznie prowizyjnie  

 1. oferowana praca dotyczy świadczenia usług seksualnych  

 1. oferowana praca dotyczy działalności sprzecznej z prawem  

 1. treść ogłoszenia dyskryminuje osoby ze względu na płeć, wiek, narodowość, poglądy polityczne i religijne, orientację seksualną.  

 1. Jobmail nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń zamieszczanych w Portalu. Klient w pełni odpowiada za szkody spowodowane umieszczeniem Ogłoszenia które jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski oraz niniejszym Regulaminem.  

 1. Jobmail ma prawo do weryfikacji treści i kategorii Ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta. 

 1. Jobmail ma prawo przerwać świadczenie Usług w przypadku gdy działalność Klienta w Portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem. 

 1. Jobmail zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Klienta Usług nie później niż  24 godziny od podpisania Umowy lub akceptacji regulaminu drogą elektroniczną o świadczenie usług i odnotowania płatności na rachunku bankowym Jobmail.  

 1. W przypadku uwag do współpracy Klient ma prawo złożyć reklamację na adres reklamacje@jobmail.pl. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 7 dni kalendarzowych.  

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą akceptacji Regulaminu podczas Rejestracji. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług. 

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 

 1. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 1. Jobmail ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu opłaty w przypadku: 

 1. umieszczania przez Klienta treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, 

 1. wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem. 

 1. Jobmail jest uprawniony w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn, do zawieszenia na dowolny okres lub trwałego zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta, całości lub części Usług (w tym do zablokowania lub usunięcia każdej treści Użytkownika zamieszczonej w Portalu), przy czym jeśli świadczenie danej Usługi miało charakter odpłatny, Jobmail zwróci Klientowi część otrzymanego za wykonanie tej usługi wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia jej niewykonania. Jobmail nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług.  

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej. 

 1. Ceny podane w ofercie „Dla Pracodawców” są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku Vat 23%). 

 1. Opłaty za Usługi są dokonywane za pośrednictwem systemu płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 1. Dla Umów o świadczenie usług z odroczonym terminem płatności opłaty są dokonywane przelewem na rachunek wskazany na fakturze.  

 1. Faktura Vat zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Jobmail.  

 1. Strony ustalają że faktury Vat będą dostarczane do Klienta drogą elektroniczną na adres mail wskazany podczas Rejestracji.  

 1. Jobmail zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy oraz znaku graficznego (logo) Klienta do celów promocyjnych Jobmail.  

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 1. Jobmail ma prawo do zmiany Regulaminu. 

 1. O zmianie Regulaminu Jobmail zawiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem publikując stosowną informacje na Portalu.  

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.  

 1. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Jobmail.