Kierownik Filii

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • bieżące zarządzanie pracą oddziału
 • realizacja określonych celów
 • odpowiedzialność za filię - „rachunek zysków i strat”
 • wdrażanie standardów jakościowych
 • wsparcie pracowników w codziennej pracy
 • współtworzenie działań marketingowych w podległej placówce
 • bieżąca analiza rynku i konkurencji
 • raportowanie wyników sprzedażowych do przełożonych
 • współpraca handlowa z kluczowymi Klientami filii
 • aktywne poszukiwanie klientów i utrzymywaniu relacji handlowych z klientami

Oferujemy:

To oferujemy

 • pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • pracę w doświadczonym zespole – wsparcie merytoryczne
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz indywidualne ścieżki kariery
 • możliwość uczestniczenia w budowaniu strategii firmy

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • minimum dwuletnie doświadczenie w sprzedaży w branży elektrotechnicznej
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym min. 1 rok
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, obowiązkowość i rzetelność
 • nastawienie na realizację celów
 • umiejętność pracy na wskaźnikach sprzedażowych
 • profesjonalizm w działaniu, duże zaangażowanie, inicjatywa i chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi
 • doskonała znajomość technik sprzedaży i negocjacji
 • prawo jazdy kat. B


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ASAJ Sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), „ASAJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, nr KRS 0000044519 (dalej: „Administrator”) przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Informacja
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ASAJ” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Przerwy-Tetmajera 1, 08-110 Siedlce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044519, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 821-22-27-830, kapitał zakładowy: 103 000zł.
W sprawie danych osobowych może Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres Administratora, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: asaj_asaj.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25 644-72-88.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
1) na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy, w zakresie danych objętych powołanym przepisem (imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne, wskazane w ogłoszeniu o prowadzeniu rekrutacji niezbędne do wykonywania pracy określonego na określonym stanowisku – podstawa prawna przetwarzania – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2) danych osobowych innych niż wskazane w pkt 1 przekazanych przez Panią/Pana w CV, liście motywacyjnym – podstawa przetwarzania – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, dochodzenia roszczeń – podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – dane osobowe wskazane w pkt 1 i 2 – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w zakresie objętym pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
4. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.
6. Uprawnienia
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
3) żądania przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Prawo cofnięcia zgody
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym czasie ma Pani/Pan prawo wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Wycofanie zgody może nastąpić przez powiadomienie Administratora w sposób wskazanych w pkt 1.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania