Konserwator

powrót
Opis oferty:

Poszukujemy: 

KONSERWATOR

 

Miejsce pracy: Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Koszalinie

                      Program Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie" w Koszalinie

                    (rekrutacja online)

 

Konserwator jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie oraz prowadzenie systematycznych napraw i usuwanie usterek w zakresie elektrycznym, mechanicznym, wodno-kanalizacyjnym, c.o., klimatyzacji i wentylacji.

 

Zadania:

 • prowadzenie systematycznej konserwacji, usuwanie usterek oraz dokonywanie bieżących napraw i drobnych remontów
 • dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów
 • wykonywanie prac hydraulicznych, stolarskich i ślusarskich
 • udział w komisjach dokonujących przeglądów technicznych
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie majątku placówki przed pożarem, włamaniem, kradzieżą i dewastacją
 • kierowanie pojazdami służbowymi podczas nieobecności kierowcy
 • pielęgnacja trawników, krzewów, drzew na terenie placówki
 • dbanie o estetyczny wygląd dróg, chodników i terenów zielonych placówki
 • pomoc w organizacji uroczystości i spotkań na terenie placówki poprzez ustawianie sprzętu nagłaśniającego, stołów konferencyjnych

 

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/ niemieckiego

Obowiązki:

 • Gotowość do pracy na rzecz dwóch placówek
 • wykształcenie średnie, techniczne lub zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracach konserwatorskich i ogrodniczych
 • umiejętność wykonania drobnych napraw i konserwacji
 • prawo jazdy kat B
 • samodzielność w realizacji zadań
 • dobra organizacja czasu
 • niekaralność
 •  


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)


W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 221 k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody - w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 221 k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.
W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 221 k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.
W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres12 miesięcy.


Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).