Architekt Korporacyjny​

powrót
Opis oferty:

Zadania:

 • Projektowanie architektury systemów i aplikacji IT zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa
 • Współpraca z zewnętrznym jak i wewnętrznym Klientem biznesowym w ramach obszaru integracji systemów
 • Projektowanie i dokumentacja przepływów integracyjnych
 • Rozpoznawanie nowych narzędzi integracyjnych
 • Zapewnienie integralności narzędzi i technologii IT
 • Wsparcie biznesu przy opracowywaniu koncepcji, rozwiązań, metod niezbędnych do realizacji projektów
 • Aktywny udział w warsztatach technicznych z zespołami, analitykami i biznesem
 • Ścisła współpraca z zespołem programistów oraz DevOps
 • Wdrażanie metod poprawnego przechowywania danych, zarządzania metadanymi i kontrolą wersji
 •  

Oferujemy:

Oferujemy:

 • ciekawą, rozwojową pracę w nowo powstającym zespole
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym
 • stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia
 • prywatną opiekę medyczną Medicover
 • dofinansowanie kursów i szkoleń
 • świadczenia socjalne z ZFŚS („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kart MultiSport i Medicoversport, okolicznościowe świadczenia dla pracowników i dzieci pracowników i inne)

Obowiązki:

Oczekiwania

 • Minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu i integrowaniu systemów IT
 • Doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu modeli architektury w przedsiębiorstwie dla hybrydowej infrastruktury IT
 • Umiejętność dokumentowania przepływu danych, przypadków użycia, scenariuszy testowych z wykorzystaniem języka UML
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Doświadczenie w pracy z metodologią Agile
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania wiedzy technicznej w sposób zrozumiały dla różnych odbiorców
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie C1/C2
 • Znajomość wzorców integracji systemów i procesów (SOA, ESB, BPM)
 • Znajomość technologii integracyjnych (Web Serwisy, MQ, ETL)
 • Znajomość SQL i technologii baz danych
 • Znajomość systemów kontroli wersji (GIT)
 • Minimum jeden z aktualnych certyfikatów takich jak: TOGAF® 9, Azure Cloud Architect Expert lub AWS Solutions Architect Professional


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.


Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna):

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zwaną dalej PGZ SW” lub „Administrator).Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej „PGZ S.A.” 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pgzsw.pl,  lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane.


V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych.
Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.