Architekt It

powrót
Opis oferty:

 • Koordynowanie prac w obszarze architektury aplikacji
 • Identyfikowanie potrzeb oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dotyczących aplikacji
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury systemów
 • Nadzorowanie prac implementacyjnych i odbiór kodu źródłowego oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej
 • Zapewnienie realizacji wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa w dostarczanych rozwiązaniach
 • Przygotowywanie i rekomendacja zmian w aplikacjach w ramach prac wdrożeniowych
 • Utrzymanie zgodności rozwiązań ze standardami organizacji oraz udział w rozwoju standardów
 • Promowanie innowacyjności, automatyzacji i najlepszych praktyk dostarczania oprogramowania
 • Mentoring i wsparcie zespołów delivery

Oferujemy:

 • Pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2,3 tys. Pracowników
 • Karierę w Spółce współpracującej z ponad 600 dostawcami produktów farmaceutycznych
 • Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu

Obowiązki:

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Architekta IT
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w architekturze mikroserwisowej
 • Znajomość wzorców projektowych i wzorców architektonicznych
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa wytwarzania Systemów IT
 • Umiejętność podejmowania decyzji i brania z nie odpowiedzialności, dokumentowanie decyzji
 • Umiejętność tworzenia klarownej i zwięzłej dokumentacji technicznej, przedstawiania koncepcji itp.
 • Umiejętność współpracy z wieloma zespołami jednocześnie
 • Umiejętność znalezienia wspólnego języka ze wszystkimi stakeholderami zaangażowanymi w Proces dostarczania oprogramowania
 • Umiejętność słuchania, umiejętność wykorzystywania pomysłów innych
 • Zarządzanie czasem pracy i multi-tasking

Mile widziane

 • Znajomość platform do konteneryzacji (Kubernetes, Docker)
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux
 • Znajomość baz NoSQL, komunikacji asynchronicznej przez message brokera, silników do Wyszukiwania pełno-tekstowego
 • Znajomość chmur publicznych (AWS, GCP, Azure etc)
 • Doświadczenie w dekompozycji systemów „legacy”
 • Praktyczna znajomość Javy i Springa
 • treningi umiejętności miękkich


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

 1. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy sa@pgf.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 2. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@pgf.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 4. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy lub niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 5. w  pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 7. Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z późn. zm.) lub w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej, spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz podmiotom które objęte są zakresem wyrażonej przez Panią/Pan zgody. Dane osobowe mogą być również przekazane organom publicznym oraz innym podmiotom uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w  zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 5. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez PGF S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.