Specjalista Ds. Rozliczeń (Budownictwo Drogowo-Mostowe)

powrót
Opis oferty:

 • Praca przy obsłudze kontraktu: budowa Mostów Chrobrego we Wrocławiu;
 • Weryfikacja zamówień i umów pod kątem budżetu kontraktu;
 • Tworzenie oraz kontrola dokumentacji i zestawień na podstawie przeprowadzonych analiz, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Kontrolowanie dokumentów pod kątem formalnym i finansowym;
 • Udział w tworzeniu harmonogramów kosztów i sprzedaży;
 • Aktualizacja budżetów we współpracy z kierownictwem kontraktów;
 • Dekretacja i ewidencja kosztów oraz faktur za działania prowadzone w obrębie objętego obszaru;
 • Raportowanie danych finansowych dotyczących kontraktów: robót w toku, rezerw i przepływów finansowych;
 • Kontrola kosztów podczas realizacji kontraktów.

Obowiązki:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku (znajomość branży budowlanej będzie dodatkowym atutem);
 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane lub ekonomiczne;
 • Doświadczenie w pracy na systemach ERP;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w tym MS Excel - wymagana;
 • Znajomość procesów finansowych, zagadnień podatkowych i rachunkowych;
 • Duże zaangażowane w wykonywane działania;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Trakcja S.A.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” w celu przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego do Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę podanych danych osobowych w celu aplikowania na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych pozyskanych przed wycofaniem zgody.

 

Realizując wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  ( dalej „RODO”), chcemy poinformować, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 13 RODO, jak przetwarzamy  dane osobowe kandydatów starających się w zatrudnienie.

 

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest Spółka Trakcja S.A. (dalej „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084266,  NIP: 525-000-24-39, REGON: 010952900.

 

 1. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem na adres:  Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: recepcja@grupatrakcja.com lub telefonicznie pod numerem 48 22 483 30 00.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne?

Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest Twoja dobrowolna zgoda oraz przepisy Kodeksu pracy. Podstawowy zakres pozyskiwanych danych  jest określony w przepisach Kodeksu pracy, tj. dane dot. imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz wskazane dane kontaktowe. W przypadku, jeżeli na potrzeby rekrutacji na konkretne stanowisko niezbędne jest pozyskiwanie od kandydata danych dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest odznaczana konieczność pozyskiwania tych danych. Dane te są też pozyskiwane zgodnie z przepisami wspomnianego art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy i na tej podstawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne dane, niż wymienione wyżej są przetwarzane z inicjatywy osoby je podającej. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Dane dodatkowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych, przed  cofnięciem zgody, kierując wniosek na adres rekrutacja@grupatrakcja.com lub iod@grupatrakcja.com.

Zapewniając dobór kadr o największych kwalifikacjach do realizacji prowadzonych projektów, Spółka pozyskuje dane osób fizycznych na wiele sposobów, uwzględniając wymagania w zakresie prywatności tych osób.

W przypadku wykorzystywania narzędzi systemu erecruiter.pl pozyskane dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. za dobrowolną zgodą osoby, która jest rozumiana następująco:

 • jeżeli osoba fizyczna aplikuje na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Trakcja S.A na potrzeby konkretnej rekrutacji. Dane te  są przetwarzane przez okres umożliwiający obronę przez roszczeniami ze strony kandydata, do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.  
 • jeżeli osoba fizyczna wyrazi zgodę na informowanie  jej przez Trakcja S.A. o ofertach pracy w okresie 3 lat (od dnia wyrażenia zgody), jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z pozyskiwaniem pracowników/współpracowników przez Trakcja S.A. Ważne, że w każdej chwili można wystąpić o usunięcie udostępnionych informacji składając wniosek na adres rekrutacja@grupatrakcja.com lub iod@grupatrakcja.com.

W siedzibie spółki zainstalowane są systemy monitoringu wizyjnego. W związku z tym wizerunek osób przebywających w pomieszczeniach spółki jest rejestrowany i przetwarzany w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest organizacja procesu pracy, ochrona osób przebywających na terenie zarządzanym przez Administratora i ochrona mienia oraz informacji należących do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzane są  przez okres do 3 mies. a po tym czasie usuwane.

 

 1. Prawa osób, których dane przetwarza Trakcja S.A.

Na podstawie przepisów RODO osobom, których dane przetwarza spółka  przysługują określone poniżej prawa:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Trakcja S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku realizacji wymienionych praw oraz zapytań związanych z ochroną danych osobowych, każda osoba, może zadawać pytania lub złożyć wniosek, kierując go na adres email iod@grupatrakcja.com, lub telefonicznie na nr 693 553 005.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Trakcja S.A. Dane osobowe udostępniane są usługodawcom świadczącym usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich, jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami stosowane są przepisy art. 28 RODO.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.  „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.