Analityk Biznesowo/Systemowy

powrót
Opis oferty:

 • Organizacja i uczestnictwo w warsztatach zbierania wymagań biznesowych;
 • Dokumentowanie wymagań biznesowych dot. nowych funkcjonalności i zmian w już istniejących (przypadki użycia);
 • Analiza procesu i jego zmiany po wprowadzeniu zmian (mapy bpmn);
 • Tworzenie dokumentacji analizy systemowej (modele danych, specyfikacja interfejsów do integracji, diagramy przepływu danych, diagramy aktywności, diagramy architektury systemu, inne w zależności od potrzeb projektu);
 • Uczestnictwo w zespole scrumowym: przygotowywanie analityczne zadań, priorytetyzacja zadań dla zespołu; współpraca z interesariuszami biznesowymi;
 • Prezentacja dostarczonych funkcjonalności interesariuszom biznesowym, udział w weryfikacji rozwiązania;
 • Wsparcie utrzymania wdrożonych rozwiązań – analiza zgłoszeń i błędów.

Oferujemy:

 • Pracę w organizacji zatrudniającej ponad 2,3 tys. Pracowników;
 • Określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu

Obowiązki:

 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomość metodyk zbierania, analizy, walidowania wymagań biznesowych;
 • umiejętność tworzenia podstawowych modeli UML;
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji, zwłaszcza umiejętność prezentacji informacji na różnym poziomie złożoności;
 • praktyczna znajomość JIRA i Confluence;
 • praktyczna znajomość Enterprise Architect będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji.

Mile widziane

 • umiejętności pracy na bazach danych: SQL, MongoDB;
 • praca z plikami XML, JSON, znajomość protokołu REST
 • doświadczenie na stanowisku programisty Java;
 • znajomość podstaw UX/UI.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

 1. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy sa@pgf.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 2. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@pgf.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 4. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy lub niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 5. w  pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 7. Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z późn. zm.) lub w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej, spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz podmiotom które objęte są zakresem wyrażonej przez Panią/Pan zgody. Dane osobowe mogą być również przekazane organom publicznym oraz innym podmiotom uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w  zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 5. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez PGF S.A., w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.