Przedstawiciel Medyczny

powrót
Opis oferty:

 • Promowanie produktów firmy wśród lekarzy i farmaceutów (praca z lekami RX)
 • Realizowanie zadań i założonych celów sprzedażowych
 • Planowanie pracy, przygotowywanie analiz i research​ rynku farmaceutycznego na danym terenie
 • Utrzymywanie trwałych relacji biznesowych
 • Aktywny wkład w tworzenie dobrego wizerunku firmy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie stałe plus motywujący system premiowy oparty na wynikach, na który masz realny wpływ
 • Samochód służbowy, telefon komórkowy jako narzędzia pracy
 • Pracę w młodym i energicznym zespole, pełną wyzwań ale i satysfakcjonującą :)
 • Stabilne, ale i rozwijające się środowisko pracy
 • Prywatną opiekę medyczną, dofinansowaną kartę sportową

Obowiązki:

 • Doświadczenie w pracy w sprzedaży, to coś co musisz mieć :)
 • Komunikatywność i orientacja na realizację założonych celów, samodzielność w działaniu, pomoże Ci w pracy
 • Zaangażowanie i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań, bo w takim środowisku chcemy pracować
 • Umiejętności negocjacyjne i prezentacyjne, będą u nas Twoim atutem
 • Wykształcenie wyższe
 • Prawo jazdy kat. B


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Celon Pharma S.A

Administratorem danych osobowych jest Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000437778 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 118-16-42-061, z którym można kontaktować się, pisząc na wskazany wyżej adres lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 (22) 751 59 33. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail iod@celonpharma.com
W celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Celon Pharma SA niezbędne jest podanie przez kandydatów informacji w zakresie: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych osobowych przez kandydata we wskazanym wyżej zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnie w przyszłych rekrutacjach.
W razie, gdyby przesłane aplikacje zawierały dodatkowe dane, wykraczające poza wskazany powyżej zakres, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę);
b) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (w przypadku, gdy preferowana formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna);
c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata.
Dane osobowe podane przez kandydata związane z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia Celon Pharma SA w procesie rekrutacji (tj. w zakresie publikacji ogłoszeń o pracę oraz dostarczania systemu do zarządzania rekrutacjami), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane mogą być również ujawniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Wobec kandydatów nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Celon Pharma nie przekazuje danych osobowych kandydatów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.
Kandydatom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 1 i 3 RODO);
b) prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 RODO);
d) prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
e) prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować, wysyłając list na adres administratora: Kiełpin, ul. Ogrodowa 2 A, 05-092 Łomianki (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”) lub poprzez kontakt mailowy za pośrednictwem adresu: ado@celonpharma.com. Ponadto kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO (więcej informacji o możliwości wniesienia skargi jest dostępne tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji o pracę dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Celon Pharma SA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 2 A, 05-092 Łomianki, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę cofnąć w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.