Młodszy Wdrożeniowiec Jakościowy

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • Identyfikacja i dostarczanie nowych rozwiązań systemowych i aplikacyjnych w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem wdrożonych systemów oraz zarządzanie cyklem ich życia.
 • Tworzenie i zarządzanie kartami zmian w systemie JIRA, w tym zdefiniowanie i weryfikacja wymagań biznesowych oraz ich komunikacja z dostawcami.
 • Koordynowanie i uczestnictwo w procesie wdrożenia zmian, od etapu analizy wymagań, proces wytwarzania przez dostawców aż po odbiór, testowania rozwiązań w ścisłej współpracy z biznesem oraz szkolenie użytkowników końcowych.
 • Przeprowadzanie testów walidacyjnych, w tym opracowywanie dokumentacji walidacyjnej takiej jak analiza ryzyka, protokoły PQ (Performance Qualification), OQ (Operational Qualification), IQ (Installation Qualification), scenariusze testowe według metodologii GAMP5.
 • Współpraca z zespołem biznesowym w celu oceny zgodności otrzymanych rozwiązań ze zdefiniowanymi wymaganiami.
 • Utrzymywanie aktualności dokumentacji projektowej i systemowej w systemie Confluence.
 • Tworzenie instrukcji oraz schematów biznesowych i systemowych przy użyciu notacji UML i BPMN.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla użytkowników końcowych dotyczących nowych funkcjonalności i zmian w systemach.
 • Uczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz dbanie o zgodność realizowanych działań z przepisami prawa farmaceutycznego i procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Oferujemy:

To oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę;
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
 • Perspektywy rozwoju zawodowego;
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Bogaty koszyk benefitów m.in.: karta sportowa, zajęcia z trenerem biegowym, zajęcia z jogi, prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie grupowe i lekowe, spotkania integracyjne.

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • Umiejętności analityczne umożliwiające efektywną analizę wymagań i szybkie identyfikowanie potencjalnych problemów
 • Dobre zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, zdolność do efektywnej współpracy z różnymi grupami interesariuszy, w tym z dostawcami i użytkownikami biznesowymi
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetami
 • Zdolność do szybkiego uczenia się i adaptacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń i warsztatów dla użytkowników.
 • Znajomość procesów ITILowych
 • Znajomość notacji UML i BPMN do modelowania procesów biznesowych i systemowych
 • Podstawowa znajomość SQLa (umiejętność tworzenia podstawowych kwerend)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim w mowie jak i piśmie

Mile widziane:

 • Znajomość Jira, Confluence
 • Znajomość metodyki GAMP5 w obszarze farmaceutycznym i dokumentacji walidacyjnej dla systemów informatycznych
 • Znajomość i świadomość Prawa Farmaceutycznego i DPD.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Pelion SA

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Gillette 1, 94-406 Łódź, tel.: tel. 800 111 203, adres e-mail: logistyka@pharmalink.pl (Pharmalink). W Pharmalink powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail rodo@pharmalink.pl. Przekazane Pharmalink Sp. z o.o. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: rodo@pharmalink.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez Pharmalink Sp. z o.o.danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.