Płatny Staż W Dziale Wsparcia Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

Jakie zadania na Ciebie czekają: 

 • Wsparcie sprzedaży w ramach inicjatyw i akcji handlowych
 • Tworzenie i weryfikacja baz danych, oraz szukanie potencjalnych klientów
 • Przygotowywanie comiesięcznych raportów sprzedaży dla Product-Manager’ów
 • Współpraca w tworzeniu i comiesięczna weryfikacja list PTA wszystkich działów handlowych

Oferujemy:

Oferujemy: 

 • Płatny 3-miesięczny staż z możliwością nawiązania dalszej współpracy -   ponad 70% naszych Stażystów, po zakończonym stażu zostaje z nami na dłużej.   
 • Merytoryczny staż, w trakcie którego pod okiem specjalistów zdobędziesz praktyczną wiedzę i doświadczenie  
 • Pracę w trybie stacjonarnym  
 • Pyszną kawę, herbatę, soki i owocowe poniedziałki  
 • Brak dress code 
 • Bezpłatny parking  
 • Współpracę na podstawie umowy o praktykę absolwencką  

Obowiązki:

Kogo poszukujemy:   

 • Entuzjastów branży TSL! Nie oczekujemy doświadczenia, w końcu to staż. 
 • Osób zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży i spedycji
 • Dyspozycyjnych 40 godz. w tygodniu, od poniedziałku do piątku 
 • Świetnie organizujących swój czas pracy,  
 • Z  bardzo dobrą znajomością arkuszy kalkulacyjnych 
 • Posługujących się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym 

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Logwin Poland Sp. z o.o.

Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pana/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 
05-500 Piaseczno (dalej także „Logwin”).

Dane kontaktowe

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres: 
poland.IOD@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., 
ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Logwin w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji jest również zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo do cofnięcia zgód

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód- tj. zarówno zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym, jak i na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres poland.wycofaniezgody@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat od wyrażenia zgody. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odbiorcy danych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych.

Przysługujące Panu/Pani prawa

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Logwin nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 1. Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – dalej zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi, tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/-a umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części formularza. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorami Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66,
05-500 Piaseczno (dalej także „Logwin”).

 1. Dane kontaktowe.

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres 
poland.IOD@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o.,
ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 1. W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Logwin w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy czym:

 1. a) w odniesieniu do Danych podstawowychpodstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 2. b) w odniesieniu do Danych dodatkowychpodstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Prawo do cofnięcia zgód

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres poland.wycofaniezgody@logwin-logistics.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Inspektor Ochrony Danych, Logwin Poland sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno,
z dopiskiem „Dane osobowe”.

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 1. Odbiorcy danych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych.

 1. Przysługujące Panu/Pani prawa

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Logwin nie będzie podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że klikając w przycisk „Wyślij” zgadzam się na przetwarzanie przez Logwin Poland sp. z o. o. - jako administratorów danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, przy czym zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. mój wizerunek, zainteresowania i inne dane osobowe objęte przekazywanymi dokumentami.