Koordynator Incydentów Service Desk​

powrót
Opis oferty:

 • Główny cel stanowiska: Szybkie i efektywne przywrócenie normalnego funkcjonowania usług IT po wystąpieniu zakłóceń lub awarii, minimalizujące negatywny wpływ na działalność biznesową i zapewniające zgodność z umowami o poziomie usług (SLA).​
 • Analizowanie zgłoszonych incydentów w celu zrozumienia ich przyczyn.
 • Wykorzystywanie narzędzi do monitorowania i analizy logów w celu identyfikacji problemów.
 • Organizowanie i koordynowanie działań zespołów technicznych w celu szybkiego rozwiązania incydentów.
 • Komunikowanie się z dostawcami zewnętrznymi, jeśli incydent wymaga ich interwencji.
 • Informowanie użytkowników końcowych o statusie incydentów i przewidywanym czasie rozwiązania.
 • Zapewnienie bieżącej komunikacji z kluczowymi działami wewnętrznymi.
 • Utrzymywanie dokładnej dokumentacji dotyczącej każdego incydentu, w tym działań podjętych w celu jego rozwiązania.
 • Śledzenie postępu rozwiązywania incydentów i aktualizowanie odpowiednich zgłoszeń.
 • Eskalowanie incydentów do wyższych poziomów wsparcia lub menedżerów, gdy jest to konieczne.
 • Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych po rozwiązaniu incydentów w celu zidentyfikowania głównych przyczyn problemów.
 • Proponowanie działań zapobiegawczych w celu uniknięcia powtarzających się incydentów.
 • Generowanie raportów dotyczących incydentów, w tym statystyk dotyczących częstotliwości, typów i czasu rozwiązania incydentów.
 • Analizowanie trendów incydentów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.
 • Wdrażanie nowych procedur i narzędzi w celu usprawnienia zarządzania incydentami.

Oferujemy:

 • Bezpieczną przyszłość, czyli stabilne zatrudnione w spółce świadczącej usługi Cloudcomputing, które stanowią najsilniej rosnący obszar IT.
 • W przypadku kandydatów spoza branży IT wdrożenie oraz przygotowanie do pracy – szkolenia wprowadzające, materiały dydaktyczne oraz wsparcie przełożonego.
 • Dostęp do ciekawych i zaawansowanych technicznie projektów zarówno w Polsce jak i w Europie, które niejednokrotnie będą dużym wyzwaniem zawodowym.
 • Przyjazne środowisko pracy, nastawione na otwartą komunikację i efektywną pracę bez zbędnych korporacyjnych raportów, procedur i formalności.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B.
 • System premiowy – premia miesięczna rozliczana kwartalnie.
 • Elastyczne godziny pracy w przedziale 7.00 – 18.00.
 • Wyjazdy integracyjne i imprezy firmowe.
 • W pełni wyposażone stanowisko pracy, a także komfortowe biuro w nowoczesnym budownictwie, kubek aromatycznej kawy na dobry początek dnia, a na dobre zdrowie :) pakiet opieki medycznej Lux Med.

Obowiązki:

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem incydentami, helpdeskiem lub podobnym w środowisku IT.
 • Znajomość narzędzi do zarządzania incydentami.
 • Ogólna wiedza w obszarze IT oraz procedur helpdesk (dodatkowy atut).
 • Rozwinięte umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy pod presją i zarządzania kilkoma zadaniami jednocześnie.
 • Silne umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Znajomość procesów ITIL będzie dodatkowym atutem.
 • Zdolność do pracy w zespole oraz samodzielnie.
 • Dobra znajomość i obsługa MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: SYNTEGIA HR Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2018-05-24 poz. 1000), przedstawiamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną nam udostępnione w związku z zamiarem nawiązania współpracy bądź wykonania zawartych umów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy:

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syntegia HR Sp. z o.o. z siedzibą 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 4/13 zwanej w dalszej części dokumentu Administratorem.

 

II. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Syntegia HR Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 4/13. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: rodo@syntegia.hr.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przysługujących prawach zob. www.uodo.gov.pl.

 

III. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ zdecydowałeś się z nami na współpracę i dokonałeś rejestracji w naszym serwisie lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę, którym administrujemy.

 

IV. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zamieszczenia przekazanych danych osobowych w Naszej bazie rekrutacyjnej, oraz okresowe zapytania o ich aktualność (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • analizowania Twoich danych osobowych i tworzenie profilu zawodowego pod kątem zapotrzebowania Naszych Klientów - potencjalnych pracodawców (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą, Administratorem i potencjalnym pracodawcą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przekazywania Twoich danych osobowych, potencjalnym pracodawcom, w tym podmiotom rekrutującym, których oferty pracy są odpowiednie do Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą, Administratorem i potencjalnym pracodawcą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • marketingowych, tj. jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę, podany przez Ciebie adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez Nas usługami, w tym newsletterów (podstawą przetwarzania jest Twoja, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami na adres poczty elektronicznej: rodo@syntegia.hr),
 • archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Nas obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. (podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. ochrona praw, roszczeń oraz potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.).

 

V. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do adres e-mail rodo@syntegia.hr.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji usług i prowadzenia procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Administratora.

 

VI. Czas przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednakże przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres 5 lat od ostatniego aktualizowania danych.

Po wycofaniu zgody, upływie terminu, na który została wyrażona lub ustania celów przetwarzania, dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych). W przypadku wycofania zgody (w celu obrony przed roszczeniami) dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

 

VII. Odbiorcy danych osobowych:

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

 • potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz,
 • pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • dostawcom usług organizacyjnych i technicznych dla Administratora, w zakresie niezbędnym do ich realizacji, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych oraz monitoringu i ochrony), jak również innym podmiotom, które świadczą usługi powierzone na podstawie odrębnych umów (np. doradcze, prawne, audytowe, ubezpieczeniowe, firmy pocztowe i kurierskie) w zakresie koniecznym do realizacji tych usług. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.
 • podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jednakże należy mieć na uwadze iż podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzanie danych (bez udziału człowieka) i profilowaniu tylko w ramach celów przetwarzania określonych w pk. II niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

X. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami np. przesyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@syntegia.hr,
 • prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz możliwość dostęp do przekazanych nam danych osobowych oraz przesłania do Nas ich aktualizacji,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli będziesz chciał, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane w trwających lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, powiadom nas o tym, przesyłając żądanie pocztą elektroniczną na adres: rodo@syntegia.hr,
 • na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – szczegóły na www.uodo.gov.pl