Menedżer Projektu E-Commerce

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowe prowadzenie i zarządzanie projektami o różnym stopniu złożoności, głównie przy tworzeniu i rozwoju serwisów na pograniczu biznesu i IT;
 • zbieranie, definiowanie i dopracowywanie wymagań w odniesieniu do poszczególnych projektów - budowanie standardów pracy projektowej;
 • współpraca z zespołami biznesowymi i technicznymi w celu określenia harmonogramu, zasobów oraz zakresu projektów; planowanie pracy dla wewnętrznego zespołu programistów;
 • monitorowanie realizacji projektów pod kątem zakresu, ryzyka projektowego, budżetu oraz terminowości;
 • koordynowanie tworzenia i utrzymywania zaktualizowanej dokumentacji projektowej;
 • dbanie o sprawny przepływ informacji w procesie projektowym
 • zapewnienie skutecznej współpracy oraz komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami;
 • aktywny udział we wdrażaniu struktury i zasad projektu w organizacji.

Oferujemy:

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • jasne warunki wynagradzania i premiowania,
 • zniżkę na produkty Marek Własnych – 20%,
 • bonusy za polecenia nowych pracowników,
 • karierę w spółce współpracującej z przeszło 600 dostawcami produktów farmaceutycznych,
 • współpracę w zespole doświadczonych specjalistów,
 • określoną ścieżkę rozwoju zawodowego i możliwości awansu w firmie obecnej od ponad 30 lat na polskim rynku.

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • doświadczenie min. 2 lata w kompleksowym zarządzaniu złożonymi projektami IT/ecommerce
 • znajomość i doświadczenie w pracy na narzędziach (Jira, Confluence, Figma, ClickUp)
 • doświadczenie w pracy z jedną z metodyk prowadzenia projektów (SCRUM, Agile, Lean, Kanban);
 • duża samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej, a także priorytetyzacji celów i zadań
 • umiejętność jasnej i skutecznej komunikacji na poziomie głównych interesariuszy, w tym zagrożeń i ryzyk dla projektu; umiejętność negocjacji;
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku
 • zrozumienie potrzeb biznesu oraz umiejętność przełożenia ich na zadania oraz terminy realizacji
 • znajomość narzędzi analitycznych, wyciągania wniosków, przygotowywania raportów, prezentacji,


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Pelion SA

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3, 91-342, NIP: 527-264-39-21, REGON: 142726149, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy sa@pgf.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 2. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@pgf.com.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 4. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy lub niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia); 5. w  pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia); 6. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 7. Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Pani/Pana dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z późn. zm.) lub w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej, spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz podmiotom które objęte są zakresem wyrażonej przez Panią/Pan zgody. Dane osobowe mogą być również przekazane organom publicznym oraz innym podmiotom uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w  zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: 8. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.