Analityk Biznesowy

powrót
Opis oferty:

W zespole DTO (Digital Transformation Office) będziesz odpowiedzialny za:

 • Pozyskiwanie wymagań biznesowych funkcjonalnych i niefunkcjonalnych i ich weryfikacja pod kątem aspektów informatycznych,
 • Przygotowanie analiz biznesowo-systemowych,
 • Przygotowanie scenariuszy testowych, czynny udział w testowaniu zmian pod kątem zgodności z wymaganiami biznesowymi,
 • Ścisłą współpracę z zespołami IT, biznesowymi oraz dostawcami zewnętrznymi,
 • Dokumentowanie istniejących procesów, przygotowywanie propozycji ich modyfikacji oraz projektowanie nowych procesów.

Oferujemy:

 • Pracę na stanowisku, na którym będziesz mieć realną możliwość kształtowania obszaru biznesowego, w którym będziesz pracować,
 • Bliską współpracę z zespołem ekspertów, a także z zespołem rozproszonym w całym kraju,
 • Unikatową kulturę organizacyjną – traktujemy się po ludzku i właśnie takich analityków szukamy!
 • Jako firma ciągle się rozwijamy i Ty też będziesz mieć taką możliwość uczestnicząc w szeregu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Oprócz wynagrodzenia podstawowego masz możliwość uzyskania premii,
 • Dbamy o zdrowie naszych pracowników, dlatego w ofercie mamy Medicover (dla Ciebie i Twojej rodziny), a także dofinansowanie do karty Multisport lub Medicover Sport,
 • Zdrowie psychiczne jest dla nas równie ważne, dlatego pracownicy mogą skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologicznej,
 • Na koniec napiszemy, że oferujemy naszą wiedzę z zakresu logistyki, którą zbudowaliśmy na przestrzeni ostatnich 30 lat w Polsce i na całym świecie. Poznaj nas lepiej i aplikuj do SUUSa!

 

Obowiązki:

 • Min. trzyletnie doświadczenie w analizie biznesowej, technicznej, systemowej i funkcjonalnej,
 • Wykształcenie wyższe techniczne/informatyczne/ekonomiczne,
 • Bardzo dobra znajomość procesów sprzedażowych,
 • Wiedza techniczna, która pozwala na swobodną rozmowę z różnymi interesariuszami projektu (strona biznesowa i techniczna - IT), doświadczenie we współpracy z zespołami produktowymi, developerami i architektami,
 • Umiejętność tworzenia dokumentów opisujących wymagania biznesowe i systemowe,
 • Chęć rozwoju w obszarze nowych: systemów IT, obszarów biznesowych i technologii,
 • Znajomość notacji BPMN na poziomie pozwalającym zamodelować procesy biznesowe,
 • Zdolność analitycznego myślenia, szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz szukania alternatywnych rozwiązań,
 • Praktyczna znajomość standardów oraz metodyk zarządzania projektami,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Komunikatywność, umiejętność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych oraz pozytywne nastawienie.

Mile widziane

 • Doświadczenie zawodowe w branży TSL oraz znajomość procesów logistycznych,
 • Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, reklamacji i CRM.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: ROHLIG SUUS Logistics SA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iodo@suus.com.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; podstawą prawną do przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Spółce obowiązku prawnego związanego z przepisami Kodeksu pracy. Pozostałe dane osobowe, znajdujące się w przesłanych przez Ciebie dokumentach rekrutacyjnych (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane celem zabezpieczenia przez Spółkę możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz umożliwienia ochrony Spółki przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonych rekrutacji – podstawą prawną do przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 11, art. 183b oraz art. 183d Kodeksu pracy;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu przesłania Pani/Panu ankiety o procesie rekrutacji w Spółce – podstawą prawną do przetwarzania danych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę; podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przesyłania newslettera o przyszłych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę; podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą procesu rekrutacji.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres związany z przedawnieniem roszczeń z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu – 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brała Pani/brał Pan udział.
 2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji lub przesyłania newslettera o rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez 18 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brała Pani/brał Pan udział.

 

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na warunkach wynikających z Rozporządzenia i z zastosowaniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. Sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. Przenoszenia danych osobowych,
 4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 5. Wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@suus.com.

 

Informacja dotycząca podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.