Sprzedawca - Spirit Of Poland

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków:

 • Profesjonalna obsługa Klienta na sali sprzedaży.
 • Obsługa kasy fiskalnej.
 • Dbanie o właściwy sposób ekspozycji towarów.
 • Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych.
 • Indywidualne doradztwo w zakupach produktów selektywnych.
 • Zadbanie o porządek i przejrzystość miejsca pracy. 

Oferujemy:

To oferujemy:

 • Praca w wyjątkowej atmosferze lotniska.
 • Atrakcyjny system premiowym.
 • Dodatek za pracę w niedzielę i w święto - odpowiednio 100zł i 150 zł br.
 • Sezonowy dodatek frekwencyjny -  400zł br. 
 • Stabilny, miesięczny grafik pracy, który uwzględnia Twoje indywidualne potrzeby.

Obowiązki:

Nasze wymagania:

 • Rozwinięta umiejętność rozmowy z Klientem.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Entuzjazm i empatię w codziennej pracy.
 • Chęć rozwoju w środowisku międzynarodowym.
 • Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PHZ Baltona S.A.

Mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa (dalej „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: rodo@baltona.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w prowadzonym procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, będą one usuwane po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w ramach której zostały złożone dokumenty aplikacyjne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne; firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe; placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy; firmy świadczące usługi kadrowe (agencje rekrutacyjne).

Wobec przetwarzania danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

usunięcia swoich danych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych,

przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o przysługujących prawach zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich tj. państw nienależących UE/EOG.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również poddawane operacjom profilowania.