Główny Specjalista Ds. Cyberbezpieczeństwa

powrót
Opis oferty:

do Twoich zadań należeć będzie:

 • monitorujesz, opiniujesz i projektujesz mechanizmy bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych Spółki
 • analizujesz i obsługujesz incydenty bezpieczeństwa
 • konfigurujesz i parametryzujesz polityki, reguły i alerty w systemach bezpieczeństwa
 • zarządzasz podatnościami oraz wyznaczasz kierunki przeciwdziałania zagrożeniom
 • tworzysz i utrzymujesz dokumentację systemów bezpieczeństwa, procedur i instrukcji wewnętrznych
 • współpracujesz z dostawcami usług i systemów bezpieczeństwa
 • uczestniczysz we wdrażaniu nowych i modyfikacji funkcjonujących systemów informatycznych
 • współpracujesz z obszarem IT, doradzasz i wspierasz na rzecz rozwoju systemów bezpieczeństwa IT
 • analizujesz i raportujesz działania z zakresu: mechanizmów bezpieczeństwa (w tym m.in. ochrony antywirusowej, backupu, sieci i innych systemów)

Oferujemy:

Oferujemy Ci:

 • ciekawą pracę przy wymagających projektach znaczących dla obronności RP
 • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • możliwość rozwoju zawodowego i samokształcenia
 • prywatną opiekę medyczną Medicover
 • równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym
 • stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia
 • dofinansowanie do urlopu, kart MultiSport i Medicoversport, i inne okolicznościowe świadczenia dla pracowników i dzieci pracowników z Funduszu Socjalnego

Obowiązki:

to czego od Ciebie oczekujemy:

 • masz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze informatyki lub/i cyberbezpieczeństwa
 • znasz i wiesz jak funkcjonują elementy infrastruktury IT, budowę sieci LAN/WAN i protokołów, systemy operacyjne, usługi internetowe, mechanizmy uwierzytelniające i federacyjne
 • znasz i posługujesz się w praktyce regulacjami, standardami takimi jak m.in.: ISO/IEC 27001, OWASP, NIST, SANS, CIS Framework, PCI DSS
 • potrafisz oceniać ryzyko i zagrożenia oraz wykorzystywać techniki i narzędzia do wykrywania zagrożeń i luk w oprogramowaniu
 • znasz techniki ataków oraz przełamywania zabezpieczeń sieci i systemów teleinformatycznych
 • posiadasz wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa IT
 • masz doświadczenie w pracy z systemami bezpieczeństwa klasy SIEM, IDS/IPS, EDR, SOAR, DLP, VM, PAM lub innymi mechanizmami bezpieczeństwa
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT będą Twoim dodatkowym atutem
 • jesteś gotowy do poddania się weryfikacji w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa z zakresu ochrony informacji niejawnych


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.


Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna):

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zwaną dalej PGZ SW” lub „Administrator).Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej „PGZ S.A.” 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pgzsw.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

IV. Okres przechowywania danych.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane.


V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych.
Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.