Administrator Sieci W Centrum Informatycznym

powrót
Opis oferty:

Główne zadania i obowiązki:

- Administrowanie systemami informatycznymi, w tym:

 • stały nadzór oraz zapewnienie bezawaryjnego działania,
 • planowanie, realizacja i ocena dokonywanych wdrożeń i rozwoju,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów,

- Centralne zarządzanie bazą użytkowników oraz uprawnieniami do zasobów sieciowych

- Prowadzenie dokumentacji technicznej

- Zarządzanie środowiskiem wirtualnym

- Udział w projektach technicznych realizowanych w Uczelni

- Przygotowywanie specyfikacji i udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupu i rozwoju rozwiązań informatycznych w Uczelni

- Nadzorowanie prac związanych z wymianą i wdrożeniem rozwiązań informatycznych

Obowiązki:

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe (lub studenci ostatnich lat), preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja

- 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

- Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Unix i Windows Server oraz doświadczenie w administrowaniu tymi systemami

- Znajomość :

 • budowy i funkcjonowania sieci Ethernet i sieci opartych na protokole TCP/IP,
 • konfiguracji usług sieciowych (dns, dhcp, samba, openldap),
 • zagadnień związanych z monitoringiem aplikacji i usług,
 • zagadnień związanych z wirtualizacją oraz backupem systemów,
 • języka skryptowego do automatyzacji zadań administracyjnych bash / python,
 • języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną.

- Praktyczna wiedza na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwa sieciowego oraz metod zabezpieczania aplikacji i systemów

- Mile widziana znajomość:

 • systemów VMware vSphere oraz Commvault,
 • serwerów Postfix, Dovecot.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 Nadesłanych dokumentów nie zwracamy


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z nawiązaniem zatrudnienia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisy art. 22 1 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie innych danych niż wskazane w pkt 1.
  3. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. 6 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy: Kodeks Pracy, art. 221 1 i § 2;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu Pracy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.