Mechanik Maszyn I Samochodów Ciężarowych

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków:

 • Dbanie o utrzymanie ciągłości pracy parku maszynowego i floty samochodowej;
 • Dbanie o właściwą eksploatację maszyn, urządzeń, przyrządów i pojazdów;
 • Codzienny nadzór i kontrolę pracy pojazdów, maszyn i urządzeń w aspekcie mechanicznym;
 • Reagowanie na awarie, wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji;
 • Bieżące raportowanie postępów wykonywanych prac;
 • Dbanie o porządek w miejscu pracy oraz przestrzeganie zasad BHP.

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Finansowanie przez pracodawcę kursów i szkoleń na uprawnienia;
 • Pakiet opieki medycznej dla pracownika finansowany przez pracodawcę;
 • Pakiet opieki medycznej dla Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach;
 • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach;
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego.

Obowiązki:

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia zawodowego (mechanik lub inne pokrewne);
 • Znajomości mechaniki pojazdów ciężarowych i budowy maszyn;
 • Umiejętności diagnozowania awarii i usterek;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Zaangażowania, sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: PreZero Polska Sp. z o.o.

Zgody

Klikając w przycisk „Aplikuj", „Aplikuj teraz" lub „Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PreZero Jantra danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
w tym w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe
o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz nie podawaj podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego. Podanie dodatkowych danych osobowych o Tobie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Twoja zgoda nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji oraz możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych osobowych: Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających, w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska
w Spółkach Grupy PreZero. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.

Klauzula Informacyjna

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest PreZero Jantra z siedzibą w Szczecin 70-671 ul. Księżnej Anny 11 www.prezero.com 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na:
 • adres poczty elektronicznej: rodo@prezero.com
 • adres korespondencyjny IOD: PreZero Jantra Szczecin 70-671 ul. Księżnej Anny 11 przetwarzać podane przez Państwa następujące dane osobowe:
 • Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających. 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Państwo abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego. 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie PreZero, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy wraz z pozostałymi spółkami Grupy PreZeroPodanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Państwu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania. 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 3. prawo dostępu do danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania danych,
 5. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym"),
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), 1. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW Jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
 • pisemnie na adres: PreZero Jantra, Szczecin 70-671, ul. Księżnej Anny 11
 • e-mailowo na adres : rodo@prezero.com

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji. 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 

 1. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji, b. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.