Analityk Biznesowy Ds. Rpa

powrót
Opis oferty:

Opis stanowiska:

 • Analiza i identyfikacja obszarów, w których można wprowadzić automatyzacje
 • Projektowanie, budowa, testy produkcyjne i wdrożenie robotów – wprowadzanie drobnych zmian konfiguracyjnych
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym wymagań biznesowych i funkcjonalnych
 • Uczestnictwo w procesie i koordynacja zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Współpraca ze specjalistami oraz menedżerami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu opracowania optymalnych rozwiązań

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Praca z nowoczesnymi technologiami
 • Elastyczne godziny pracy
 • Praca w trybie hybrydowym Pinczyn\Gdańsk\Home Office
 • Pakiet benefitów pracowniczych

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: informatyka\ekonomia\zarządzanie
 • Znajomość procesów biznesowych w firmie
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień IT oraz wiedza techniczna,
 • Mile widziana znajomość UniPath, Microsoft Power Automate, Python
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie technicznym
 • Komunikatywność


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Dekpol S.A.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP: 592-21-37-980 (dalej: Administrator). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat, a po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane przez czas wskazany poniżej, na wypadek wystąpienia wątpliwości, pytań lub ewentualnych roszczeń ze strony kandydatów. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i przechowywane przez czas wskazany w dalszej części informacji.

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: rodo). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C rodo), który wynika z art. 2211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym.
 • zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych.
 • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 60. miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  Przez taki sam okres przechowujemy dane kandydatów do przyszłych rekrutacji zgromadzone w naszej bazie.

W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F rodo, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.

Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną na adres: rodo@dekpol.pl.

Dostęp do danych kandydata mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania. Dane NIE są ujawniane podmiotom w państwach trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji, dostęp do nich mogą uzyskać inne podmioty z Grupy Kapitałowej Dekpol.

Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.

Klikając przycisk "WYŚLIJ" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.