Trener

powrót
Opis oferty:

Chcemy byś był odpowiedzialny za:

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stoisk mięsno-wędliniarskich w sklepach w ramach wyznaczonego obszaru Polski tj. województwo Wielkopolskie, Dolnośląskie i Lubuskie

• zapewnienie przestrzegania standardów sieci POLOmarket na podległym regionie

• monitorowanie i maksymalizacja planów sprzedażowych

• szkolenie pracowników z zakresu standardów obsługi klienta, ekspozycji asortymentu oraz przestrzegania wymogów sanitarnych,

• kontrolowanie zamawianych towaru w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży asortymentu

• sporządzanie analiz i raportów

• budowanie właściwego wizerunku firmy oraz bezpośrednia współpraca z kierownikami sklepów, kierownikami regionów oraz działu zakupów w obszarze realizacji planów sprzedażowych

 

Oferujemy:

Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• atrakcyjne wynagrodzenie + system motywacyjny + system premiowy

• pakiety socjalne - prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie

• zniżkowe karty pracownicze

• bony na święta dla Pracowników

• wyprawki dla pierwszoklasistów

• jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego - najlepszym Pracownikom, zapewniamy możliwość awansu na stanowisku Kierownika Regionu

• pakiety szkoleń wewnętrznych

• pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą

• wyzwania i możliwość samorealizacji 

Obowiązki:

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• posiadasz doświadczenie w pracy w sieciach handlowych

• znasz zasady funkcjonowania lady mięsno - wędliniarskiej (ekspozycja, sprzedaż i obsługa)

• posiadasz doświadczenie w szkoleniu lub wdrażaniu pracowników

• posiadasz prawo jazdy kat. B

• posiadasz wykształcenie min. średnie

• jesteś nastawiony na realizację wyznaczonych zadań

• jesteś zorientowany na wyniki

• jesteś osobą komunikatywną , operatywną, zaangażowaną, dyspozycyjną i zaangażowaną

• posiadasz książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

• dobrze znasz pakiet Office

 


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: POLOmarket

Klauzula dla kandydatów do pracy na mocy art. 13 RODO

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Frapo-Dystrybucja Sp. z o.o.,  z siedzibą przy ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: daneosobowe100@polomarket.pl.  

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:
 • przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli przekażecie w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza zakres danych określonych w Kodeksie pracy,
 1. Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. Przeprowadzenia działań przez Spółkę z wybranym kandydatem przed zawarciem umowy
  o pracę
  w związku z ciążącym na Spółce obowiązku prawnym określonym w Kodeksie pracy
  i przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. kierowanie na wstępne badania lekarskie) oraz na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Dodatkowo prosimy Państwa o nieujawnianie w składanej dokumentacji aplikacyjnej danych o stanie zdrowia ani nie załączanie dodatkowych dokumentów o stanie zdrowia. Jeżeli jednak Państwo przekażecie nam te informacje wówczas będziemy prosili Państwa o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych o stanie Państwa zdrowia i będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jeżeli przekażecie nam Państwo inne dane osobowe, które należą do danych szczególnych kategorii danych osobowych jak np. informacje o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych i inne o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, wówczas Spółka nie będzie rozpatrywała Państwa aplikacji w tym zakresie i zanonimizuje te dane, gdyż zgodnie z przepisami prawa nie możemy przetwarzać tych danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
 2. dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy jednakże nie dłużej niż przez
  12 miesięcy od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte,
 3. dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed podpisaniem umowy zostaną włączone
  w zakres dokumentacji pracowniczej (część A akt osobowych) i będą przetwarzane przez okres określony
  w przepisach prawa dotyczący przechowywania akt osobowych pracownika tj. 10 lat od ustania zatrudnienia,
 4. dane osobowe o stanie zdrowia podane dobrowolnie przez kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres zgodny z przepisami prawa, jeśli dane te wejdą w skład dokumentacji pracowniczej
  i przetwarzanie tych danych przez Spółkę będzie wynikało z obowiązku prawnego.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH                                                                                                      Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora,
 3. podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne),

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Spółki, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora: daneosobowe100@polomarket.pl.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych w jest dobrowolne jednakże konieczne na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym.