Pracownik Inżynieryjno-Techniczny Ds. Diagnostyki Laboratory

powrót
Opis oferty:

Główne zadania:

 • Bieżąca organizacja pracy w laboratorium Biobanku (w tym pobranie i zabezpieczenie materiału biologicznego, przygotowanie do przechowywania i transportu).
 • Realizacja procesu biobankowania materiału biologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem materiału do sekwencjonowania nowej generacji (NGS).
 • Prowadzenie dokumentacji z procesu biobankowania zgodnie z wymaganiami systemowymi (ISO 20387:2018, ISO 9001:2015, Standardami Jakości dla Biobanków Polskich).
 • Identyfikacja odstępstw i postępowanie z odstępstwami.
 • Bieżąca kontrola nad warunkami sanitarnymi i środowiskowymi.
 • Dbanie o efektywność (w tym efektywność ekonomiczną) procesów technologicznych realizowanych w Biobanku.
 • Obsługa systemu monitoringu temperatur oraz obsługa i konserwacja aparatury i sprzętu zgodnie z instrukcjami obsługi oraz zaleceniami producentów.
 • Integracja pozyskiwanych i tworzonych baz danych z oprogramowaniem.

Oferujemy:

Oferujemy:

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe i prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - warunek konieczny.
 • Praktyczna umiejętność pobierania materiału biologicznego oraz znajomość standardów dot. postępowania z materiałem biologicznym.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz znajomość technologii i procesów związanych z obróbką materiału biologicznego.
 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Duża samodzielność, otwartość i umiejętność poszukiwania rozwiązań.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w Bankach Tkanek i Komórek, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym lub w jednostce biobankującej materiał biologiczny.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z nawiązaniem zatrudnienia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisy art. 22 1 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie innych danych niż wskazane w pkt 1.
  3. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. 6 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy: Kodeks Pracy, art. 221 1 i § 2;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu Pracy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.