Sales Manager

powrót
Opis oferty:

Your tasks:

 • develop and execute sales strategies that align with the company's goals and objectives across designated regions,
 • actively sell and manage key accounts in Poland, Czech Republic, Slovakia and Baltics, building strong relationships with strategic partners and clients,
 • oversee sales operations in Germany and France ensuring targets are met and strategies are effectively implemented,
 • provide leadership and direction to subordinate KAMs, fostering a high-performance sales culture,
 • collaborate with cross-functional teams to enhance sales processes and customer satisfaction,
 • identify and pursue new business opportunities, expanding our market footprint and customer base,
 • analyze market trends, customer feedback, and sales data to inform decision-making and strategy adjustments,
 • prepare regular reports on sales performance, market analysis, and strategy effectiveness,
 • ensure compliance with relevant local and international sales regulations and standards,
 • represent the company in industry events, conferences, and networking opportunities.

Oferujemy:

Our offer:

At Wielton Group, we prioritize a friendly culture and excellent working conditions. We highly value collaboration and jointly seek the best solutions. We provide our employees with:

 • daily challenges in a dynamic environment and opportunities for professional growth.
 • company car,
 • tools for work,
 • opportunities for creative work and the implementation of innovative solutions in specific business areas,
 • a benefits package that includes, among other things, Medicover medical coverage, subsidies for sports activities, and additional insurance,
 • the opportunity to work in an international context alongside experts in their fields.

Obowiązki:

Our expectations:

 • bachelor's degree in Business, Marketing, or related field (Master's preferred),
 • proven experience in sales management, particularly in the regions of responsibility,
 • excellent communication, negotiation, and leadership skills,
 • proficiency in managing key accounts, with a track record of achieving sales targets,
 • strong understanding of market dynamics and customer relationship management in the designated regions,
 • ability to work collaboratively with teams and stakeholders across different countries and cultures,
 • fluency in English is required; proficiency in other relevant language is a plus,
 • willingness to travel as needed to meet business objectives.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Wielton S.A.

Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”