Pracownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (Sekcja Toku Studi

powrót
Opis oferty:

Główne zadania:

 • Bieżąca obsługa administracyjna studentów
 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych m.in. z przebiegiem studiów organizacją sesji egzaminacyjnych praktykami płatnościami programami studiów przeniesienie z innej (również zagranicznej) uczelni
 • Obsługa systemów komputerowych  i baz danych związanych z działalnością dziekanatu
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań
 • Współpraca z kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych Uczelni
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie mile widziane wyższe z obszaru administracji ekonomii lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy administracyjnej
 • Dobra znajomość narzędzi MsOffice (szczególnie Excel)
 • Komunikatywność i umiejętność działania pod presją czasu
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby której dane dotyczą/

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1 50-367 Wrocław zwany dalej „Administratorem” reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z nawiązaniem zatrudnienia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przepisy art. 22 1 § 1 i § 2 Kodeksu pracy
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgoda w zakresie innych danych niż wskazane w pkt 1.
  3. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii o ile dane takie będą podane.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom z wyjątkiem przypadków gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. 6 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody jeżeli zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana;
 8. W przypadkach na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO) usunięcia danych (art. 17 RODO) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy: Kodeks Pracy art. 221 1 i § 2;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu Pracy a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.