Analityk Biznesowy

powrót
Opis oferty:

 • Bieżące analizowanie potrzeb obecnych i potencjalnych Klientów Spółki
 • Zbieranie wymagań biznesowych od Klientów
 • Przekładanie wymagań biznesowych na zadania dla deweloperów
 • Znajomość notacji BPMN UML
 • Utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi Klientami Spółki poprzez regularny kontakt
 • organizowanie i prowadzenie spotkań z obecnymi i potencjalnymi Klientami
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą

Oferujemy:

 • Na początku współpracę w wymiarze pół etatu umowę zlecenie lub B2B
 • Praca zdalna z możliwością pracy z biura we Wrocławiu lub Warszawie
 • Swobodę w działaniu
 • Możliwość rozwoju kompetencji jako Analityk Biznesowy we współpracy bezpośrednio z Dyrektor Operacyjną software housu.
 • Benefity (Opieka medyczna dofinansowanie nauki języka angielskiego)
 • Pełne wsparcie w procesie Onboardingu i wdrożenia
 • Świetną atmosferę pracy
 • Pracę w ramach zaangażowanego doświadczonego i zgranego Zespołu

Obowiązki:

 • Przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako Analityk Biznesowy w środowisku komercyjnym
 • Znajomość mapowania procesów w UML lub BPMN
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • Doświadczenie w pracy z metodologią scrumową
 • Znajomość technologii i specyfiki projektów IT
 • Samodzielność
 • Doskonała organizacja pracy
 • Znajomość języka angielskiego (min. poziom B2)


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: RITS Professional Services Sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ:

RITS PROFESSIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest RITS Professional Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa KRS: 0000928715  („RITS” „Administrator” „my”). Z RITS w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod powyższym adresem oraz poprzez e-mail: rodo@rits.center.

 

 1. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane?

Państwa dane możemy przetwarzać w następujących celach:

- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które Państwo aplikujecie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia zwycięskiego kandydata - na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a w pozostałym zakresie na podstawie zgody którą Państwo wyrażacie poprzez przesłanie swojego CV z Twoimi danymi osobowymi (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale brak ich podania może utrudnić albo uniemożliwić nam ocenę kandydatury. Jeżeli podajecie Państwo w swojej aplikacji informacje dodatkowe wysyłając je nam jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę abyśmy w tym skonkretyzowanym celu przetwarzali ujawnione nam dane osobowe. Tak wyrażona zgoda jest zgodna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 4 pkt 11 RODO;

- przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych jeżeli wyrazicie Państwo odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne zgoda może być w każdym czasie odwołana bez podawania przyczyny. Jeśli cofniecie Państwo zgodę będziemy zobowiązani usunąć dane od momentu otrzymania odwołania zgody - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Na rzecz jakich podmiotów przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z RITS w minimalnym niezbędnym zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji celów rekrutacyjnych. Państwa dane osobowe możemy także powierzyć lub udostępnić na rzecz innych podwykonawców Administratora w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tych celów.

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach gdyby taki transfer danych miał miejsce RITS przestrzegać będzie mechanizmów zabezpieczenia danych i zasad określonych w art. 44-49 RODO.

Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami.

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskane w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane co do zasady do zakończenia procesu rekrutacji. Dłuższy okres przetwarzania nastąpi w przypadku nawiązania z Państwem współpracy lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 1. Jakie są Państwa uprawnienia?

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO);

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

- prawo do przenoszenia Państwa danych (art. 20 RODO).

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt Administratorem.

RITS nie będzie podejmował w oparciu o Państwa dane zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu Art. 22 RODO.

Informujemy że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Klikając przycisk aplikuj wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w treści załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przez Ciebie w procesie rekrutacyjnym przez RITS Professional Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02 – 583 przy ul. Wołoskiej 9 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikujesz.

 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA BY

RITS PROFESSIONAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 1. Who is the controller of personal data and how to contact them?

The controller of your data is RITS Professional Services Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ul. Wołoska 9 02-583 Warsaw KRS: 0000928715 (“RITS” “Controller” “us”). RITS can be contacted on personal data protection matters through the Data Protection Officer at the above address and by e-mail: rodo@rits.center.

 

 1. For what purpose and on what legal basis do we process data?

We may process your data for the following purposes:

- to carry out the recruitment process for the position you are applying for for the period necessary to carry out the recruitment process and select the successful candidate - on the basis of the Labour Code (Article 6(1)(c) of the GDPR) and in the remaining scope on the basis of the consent you express by sending your CV with your personal data (Article 6(1)(a) of the GDPR). The provision of personal data is voluntary but failure to do so may make it difficult or impossible for us to assess your application. If you provide additional information in your application by sending it to us you agree that we may process the personal data disclosed to us for this specific purpose. The consent so given is in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR in conjunction with Article 4(11) of the GDPR;

- to carry out future recruitment processes if you give your separate voluntary consent to the processing of your personal data for these purposes. Consent is voluntary and may be revoked at any time without giving reasons. If you withdraw your consent we shall be obliged to delete your data from the moment we receive your withdrawal of consent - the basis for processing your personal data shall be consent in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR.

 

 1. To which entities do we transfer your data?

We may share your personal data with entities with equity or personal links with RITS to the minimum extent necessary for our recruitment purposes. We may also outsource or share your personal data with other subcontractors of the Controller to the extent necessary to pursuit such purposes.

As a rule your personal data shall not be transferred outside the European Economic Area. In exceptional cases should such a data transfer occur RITS shall comply with the data security mechanisms and principles set out in Articles 44 to 49 of the GDPR.

You can obtain detailed information in this regard by contacting us.

 

 1. How long do we process personal data?

Your personal data obtained for recruitment purposes shall be processed in principle until the end of the recruitment process. A longer processing period shall occur if a relationship is established with you or if you consent to the processing of your personal data for future recruitment purposes.

 

 1. What are your rights?

To the extent and under the principles of the GDPR you have the following rights:

- the right to access personal data (Article 15 of the GDPR);

- the right to rectify or supplement personal data (Article 16 of the GDPR);

- the right to request the erasure of personal data (Article 17 of the GDPR);

- the right to request the restriction of the processing of personal data (Article 18 of the GDPR);

- right to data portability (Article 20 of the GDPR);

- the right to object to the processing of your data (Article 21 of the GDPR).

If you wish to exercise your rights please contact the Administrator.

 

RITS shall not make automated decisions based on your data within the meaning of Article 22 of the GDPR.

We inform you that you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

 1. By clicking the apply button you agree to the processing of your personal data contained in the attached CV and additional data voluntarily provided by you in the recruitment process by RITS Professional Services sp. z o. o.  with its registered office in Warsaw (adress: Wołoska 9 Street 02 – 583 Warsaw) for the purposes of recruitment process for the position for which you are applying.