Kierownik / Koordynator - Wsparcie Sprzedaży Inwestycji Dewe

powrót
Opis oferty:

Główne Obowiązki:

- projektowanie, koordynowanie i optymalizacja procesów związanych ze sprzedażą,

- nadzorowanie i raportowanie przebiegu procesów związanych ze sprzedażą,

- monitorowanie i zarządzanie pracą personelu,

- kreowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę personelu,

- rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz naprawczych,

- dbałość o kwestie formalne związane z procesami związanymi ze sprzedażą.

Oferujemy:

Oferujemy:

- wynagrodzenie podstawowe i system premiowy od pierwszego miesiąca zatrudnienia,

- stabilne zatrudnienie,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- miłą atmosferę pracy w zgranym zespole,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania interesujących doświadczeń,

- pakiet usług medycznych,

- udział w rozwojowych projektach deweloperskich,

- ukierunkowanie na potrzeby pracownika.

Obowiązki:

Wymagania:

- doświadczenie w branży deweloperskiej i w zarządzaniu lub w sprzedaży,

- czynne prawo jazdy kategorii B,

- umiejętność kreowania i zarządzania projektami,

- chęć samorozwoju i otwartość na nowe rozwiązania, zmiany, pomysły, konstruktywną krytykę,

- miłym akcentem będzie wykształcenie związane z branżą deweloperską / rynkiem nieruchomości / zarządzaniem.

Doceniamy:

- umiejętność efektywnego planowania i organizacji czasu pracy,

- ukierunkowanie na współpracę i na rozwiązywanie problemów,

- przejawianie własnych inicjatyw w zakresie powierzonych obowiązków,

- samodzielność w podejmowaniu działań,

- zdolność analitycznego myślenia,

- wysoką kulturę osobistą, komunikatywność i rzetelność,

- dobrą znajomość programu pakietu MS Office,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Dekpol S.A.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dekpol Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP: 5922275251 (dalej: Administrator). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (kontakt: rodo@dekpol.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat, a po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane przez czas wskazany poniżej, na wypadek wystąpienia wątpliwości, pytań lub ewentualnych roszczeń ze strony kandydatów. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dane zostaną umieszczone w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji i przechowywane przez czas wskazany w dalszej części informacji.

 

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: rodo). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C rodo), który wynika z art. 2211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym.
  • zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A rodo) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy lub wyników testów praktycznych.
  • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F rodo), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 12. miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  Przez taki sam okres przechowujemy dane kandydatów do przyszłych rekrutacji zgromadzone w naszej bazie.

W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F rodo, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.

Żądania wykonania praw lub decyzję o odwołaniu zgody należy kierować drogą elektroniczną do Inspektora ochrony danych na adres: rodo@dekpol.pl.

Dostęp do danych kandydata mają podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania oraz DEKPOL SA (NIP: 592-21-37-980) – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej DEKPOL. Dane NIE są ujawniane podmiotom w państwach trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji, dostęp do nich mogą uzyskać inne podmioty z Grupy Kapitałowej Dekpol.

Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.

 

Klikając przycisk APLIKUJ wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez DEKPOL SA, NIP: 592-21-37-980  na potrzeby własne i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej DEKPOL. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.