Ekspert/Ka Ds. Cyberbezpieczeństwa

powrót
Opis oferty:

Zakres obowiązków: 

 • monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń,
 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń zdarzeń oraz incydentów,
 • podstawowa analiza przyczyn oraz wyjaśnienie incydentów,
 • obsługa systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT,
 • monitorowanie dostępnych źródeł informacji w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń,
 • prowadzenie monitoringu online aplikacji i infrastruktury IT na bazie dedykowanych aplikacji,
 • współpraca z jednostkami CERT,
 • przygotowywanie raportów dotyczących incydentów IT,
 • udział w przygotowywaniu wymogów bezpieczeństwa dla nowo tworzonych systemów informatycznych,
 • testowanie aplikacji webowych w tym Vulnerability Management, znajomość metodyki OWASP,
 • opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań w zakresie technologii i regulacji wewnętrznych standardów bezpieczeństwa zgodnie z normami ISO 27001, NIST,
 • znajomość systemów bezpieczeństwa firewall, Nessus, SIEM, SandBox, PAM, AV, DLP,
 • znajomość rozwiązań chmurowych Microsoft Defender, Azure.

Oferujemy:

Oferujemy:

 • pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów pasażerskich,
 • benefity pozapłacowe m.in. zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń, dofinansowanie do wczasów,
 • wsparcie aktywności sportowych – drużyny firmowe,
 • dodatkowy dzień wolny w roku - 25.11. Dzień Kolejarza,
 • pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznym środowisku,
 • narzędzia niezbędne do pracy,
 • pracę w oparciu o umowę o pracę.

Obowiązki:

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem,
 • znajomość procedur i regulacji dla danego obszaru organizacji objętego np. KSC, SZBI, SZCD,
 • wiedza z zakresu konfiguracji i administracji rodziną systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa IT w jednej z dziedzin: systemy operacyjne Windows / Linux, sieci, bazy danych, www,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: „PKP Intercity” S.A.

Prosimy o nie podawanie w dokumentach informacji, które mogą stanowić szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO (m.in. danych dot. zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI)

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PKP INTERCITY S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 142 a, 02-305 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez PKP INTERCITY S.A. Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@intercity.pl, tel.: +48 22 474 21 15.  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PKP Intercity S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ponadto Państwa dane PKP Intercity może przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO np. w zakresie oczekiwań wysokości wynagrodzenia, możliwego terminu rozpoczęcia zatrudnienia, doprecyzowania rodzaju i poziomu kwalifikacji zawodowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 12 miesięcy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.

Kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (takich jak np.: imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, zdjęcie, zainteresowania itp.) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu.