Informatyk - Dział Informatyki I Telekomunikacji

powrót
Opis oferty:

Podstawowe zadania na stanowisku

 • Prowadzenie i dokumentacja spraw w zakresu IT
 • Przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej, finansowej i organizacyjnej
 • Zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego przepływu informacji między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Copernicus PL Sp. z o. o. oraz do jednostek zewnętrznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Zapewnienie ciągłości pracy jednostek organizacyjnych Copernicus PL Sp. z o.o. w tym:
  • Rozwiązywanie problemów dotyczących IT zgłoszonych przez pracowników
  • Usuwanie awarii sprzętu i infrastruktury IT
 • Instalacje elementów infrastruktury IT w miejscach do tego przeznaczonych
 • Prowadzenie ewidencji elementów infrastruktury IT
 • Konserwacja i serwisowanie sprzętu IT należącego do Copernicus PL Sp. z o. o.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach roboczych

Oferujemy:

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz program PPK realizowane przez PZU S.A.
 • Atrakcyjny pakiet dodatków pozapłacowych - ZFŚS ("wczasy pod gruszą", świadczenia świąteczne, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Kartę sportową na preferencyjnych warunkach
 • Zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Obowiązki:

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe z obszaru informatyki lub pokrewne
 • Znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz ogólna bieżąca wiedza z obszaru IT
 • Bardzo dobra znajomość pakietów Office (Microsoft Office, Open Office oraz Libre Office),
 • Umiejętność diagnozowania usterek związanych z konfiguracją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • Znajomość instalacji, konfiguracji i diagnozowania problemów w systemach rodziny Microsoft Windows
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
 • Odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy, terminowość
 • Samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu systemów informatycznych klasy ERP oraz HIS
 • Znajomość protokołu HL7 i standardu DICOM


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.