Konsultant Klienta Sokołów Podlaski

powrót
Opis oferty:

 • obsługa Klientów Indywidualnych zgodnie z obowiązującymi w PGE Obrót S.A. procedurami,
 • obsługa zawartych umów oraz zawieranie umów sprzedaży lub usługi kompleksowej dla gospodarstw domowych i small biznesu,
 • współpraca z innymi komórkami w zakresie obsługi odbiorców, w ramach umowy kompleksowej,
 • raportowanie zdarzeń wynikających z obsługi Klienta na stanowisku pracy,
 • obsługa promocji i ofert sprzedaży,
 • realizacja działań w zakresie pozyskiwania i ofertowania Klientów Indywidualnych,
 • realizacja standardów jakościowych obsługi Klientów Indywidualnych.

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o pracę tymczasową,
 • stawkę godzinową 23,00 zł brutto,  
 • system premii i nagród zgodny z polityką PGE,
 • dostęp do pakietu sportowego Multisport,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Obowiązki:

 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu oraz trudnym Klientem, 
 • Dobra dykcja, poprawne posługiwanie się językiem polskim, 
 • Dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office (szczególnie Excel) 
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze Klienta, 
 • Wykształcenie co najmniej średnie, 
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Grupa Outworking

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Outworking Spółka Akcyjna z siedzibą w: Poznaniu (61-502), ul. Mariana Langiewicza 2/10, o nadanym nr NIP 7831730153 (dalej jako Spółka lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres siedziby lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@outworking.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są, ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,

lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:

 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,

 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie przewidzianym art. 221 par. 1 Kodeksu Pracy wynika z tych przepisów i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podane pozostałych informacji jest dobrowolne, ale może wpłynąć na decyzje dotyczące rozstrzygnięcia rekrutacji.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać lub udostępniamy przede wszystkim spółkom powiązanym z grupy Outworking, Trescor oraz Tetos, w celu realizacji zlecanych usług, m.in. kadrowo-płacowych, rachunkowych, księgowych, rekrutacyjnych, call center, rekrutacyjnych, a także firmom dostarczającym oprogramowanie księgowe i biurowe, pocztę elektroniczną, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Ireland Unlimited i/lub Google Ireland Limited  (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG, w tym do krajów, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony.  Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych).  Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów (odpowiednio na: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation https://policies.google.com/). Dane te są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji; po jej zakończeniu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone w ciągu 7 dni, a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje przez okres 24 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział

Monitoring wizyjny

Na terenach budynków, w których znajduje się biura Spółki może być prowadzony monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcjach budynków.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.