Konsultant Wsparcia Sieci Sprzedaży

powrót
Opis oferty:

Twoim głównym zadaniem będzie:

 • budowanie i obsługa leadów sprzedażowych poprzez kontakt telefoniczny;
 • prowadzenie kampanii sprzedażowych;
 • badanie satysfakcji klienta;
 • aktywne pozyskiwanie zgód marketingowych.

Pozostałe zadania:

 • regularne prowadzenie i odnotowywanie swoich działań sprzedażowych w systemie CRM;
 • umawianie spotkań handlowych dla opiekunów klienta;
 • udział w targach i kongresach.

Oferujemy:

Mamy dla Ciebie:

 • pełne wdrożenie i wsparcie doświadczonego Managera;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie;
 • możliwość zdobycia dodatkowych nagród finansowych za udział w konkursach sprzedażowych;
 • stały rozwój kompetencji poprzez szkolenia i coachingi;
 • współpracę w wyjątkowej i przyjaznej atmosferze, w której wszyscy czują się swobodnie i mogą na siebie liczyć w trudnych sytuacjach.

Obowiązki:

Nasze oczekiwania:

 • chcielibyśmy zaprosić do współpracy osoby, które są nastawione na działanie i budowanie przyjaznej, opartej na zaufaniu współpracy z klientem;
 • nasz idealny kandydat powinien być otwarty i pomysłowy, ponadto posiadać wewnętrzny drive i energię w działaniu;
 • doceniamy dobrą organizację pracy, wytrwałość w realizacji codziennych zadań i osiąganie założonych celów;
 • ważnym aspektem dla nas będzie również łatwość w prowadzeniu rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami, umiejętność szybkiej i trafnej identyfikacji ich potrzeb i oczekiwań, a także zdobycie akceptacji dla wspólnie wypracowanej propozycji.


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: VULCAN sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153176 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 898-00-14-451 REGON 005993000, (dalej: Administrator).

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@vulcan.edu.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej „Kodeks pracy”) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na   określonym   stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ Kodeksu pracy zakres danych. Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne dane, które chce Pan/Pani podać, w tym w treści ewentualnego CV, listu motywacyjnego lub w innej formie, a także dane przekazywane w ramach udzielanych odpowiedzi w trakcie procesu rekrutacyjnego, przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Vulcan  Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy (rozpoczęcie przez Panią/Pana procesu rekrutacyjnego) i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj”/”Dalej”, lub temu podobne, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie procesu rekrutacyjnego, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym/udzielanej odpowiedzi, w zakresie danych,  które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks pracy.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a)  dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c) w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: praca@vulcan.pl lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Przekazywanie danych takim odbiorcom następuje wyłącznie wtedy, gdy ma to związek z celami, dla których przetwarzane są dane i gdy jest to konieczne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

9. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.