Partnerka/Partner Ds. Sprzedaży - Zarządzanie Rejonem Sprzed

powrót
Opis oferty:

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie i szkolenie Franczyzobiorców w prowadzeniu sklepu Żabka oraz wdrażanie nowych usług
 • Zarządzanie ok. 25 sklepami w podległym rejonie
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych i jakościowych
 • Planowanie i analiza procesów zachodzących w poszczególnych sklepach, praca ze wskaźnikami
 • Dbałość o wdrożenie standardów przez Franczyzobiorców w sklepach w podległym rejonie
 • Koordynowanie procesów otwarć, zmian franczyzobiorców i likwidacji sklepów
 • Podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie strat Franczyzobiorcy
 • Monitorowanie konkurencji
 • Realizowanie powierzonych zadań oraz bieżące raportowanie do bezpośredniego przełożonego

Obowiązki:

Nasze wymagania

 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Elastyczność i dyspozycyjność – dostosowanie czasu pracy do bieżących potrzeb, w razie konieczności praca również w święta i weekendy
 • Świetna organizacja czasu pracy
 • Orientacja biznesowa, zorientowanie na realizację celów
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Budowanie partnerskich relacji
 • Pozytywny wpływ na innych, umiejętność motywowania do działania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Zdolności analityczne, znajomość Excela


Szczegółowe informacje o pracodawcy

Nazwa firmy: Żabka Polska Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: personalny@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://www.zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 4. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe: 4.1. imię i nazwisko, 4.2. adres, 4.3. adres e-mail, 4.4. numer telefonu, 4.5. wykształcenie, 4.6. zawód, 4.7. informacje o przebiegu zatrudnienia, 4.8. szkolenia, 4.9. certyfikaty, 4.10. data urodzenia, 4.11. PESEL, 4.12. NIP, 4.13. REGON, 4.14. nr dowodu osobistego, 4.15. firma, 4.16. płeć. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 5.1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu zawarcia umowy o współpracę, 5.2. prowadzenia bazy danych potencjalnych współpracowników na potrzeby zawierania przyszłych umów współpracy. 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 6.1. niezbędność do zawarcia umowy – w celu określonym w pkt 5.1. 6.2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w celu określonym w pkt 5.2. 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: 7.1. Doradcy Personalni/Agencje Pracy, 7.2. Firmy Konsultingowe, 7.3. Dostawcy usług IT, 7.4. Współpracownicy administratora. 8. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie umowy – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. 9. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 11. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pani/Pana zgodzie ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 13. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu określonym w pkt 5.2.